Solarni sistem sa prisilnom cirkulacijom za zagrijavanje tople sanitarne vode

Solarni sistem sa prisilnom cirkulacijom, kao što i sami možete pretpostaviti iz naziva, je sistem u kome se cirkulacija vrši prisilno pomoću pumpe. Pored pumpe sistem ima solarnu diferencijalnu automatiku, protokomjer, sistem za punjenje i pražnjenje sistema solarnim fluidom, ekspanzionu posudu, sigurnosni ventil, temperaturne senzore, ventil za ozračivanje sistema, pokazivač temperature na povratnom vodu iz kolektora i pokazivač temperature na potisnom vodu prema kolektori.

Pored navedenog svaki sistem se sastoji od jednog ili više solarnih kolektora, dobro izolovanog bojlera sa dvije spirale (izmjenjivača) koji se smješta ispod nivoa kolektora, konstrukcije na koju su montirani kolektor/i, i naravno bakarnih izoliranih cijevi i ostalih spojnih djelova (fitinga) sa kojima povezujemo solarne kolektore i bojler.

Sunce grije svakog dana solarni kolektor koji smo instalirali. Kroz solarno staklo Sunčevi zraci dolaze do apsorbera koji je premazan TINOX selektivnim premazom. Na asorber sa zadnje strane ultrazvučnim varenjem spojene su bakarne cijevi. Apsorber upija sunčevo zračenje i akumuliranu toplotu predaje bakarnim cijevima, odnosno zagrijeva bakarne cijevi. Kroz bakarne cijevi protiče solarni fluid ( propilen glikol – neotrovna tečnost ) koji preuzima toplotu od bakarnih cijevi. Za razliku od sistema sa prirodnom cirkulacijom ili termosifona cirkulaciju solarnog fluida “pomaže” solarna pumpa. Cirkulacija je brža pa se samim tim i veći dio toplote akumulirane u kolektoru prenosi do izmjenjivača u bojleru. Sada u tom procesu najvažniju ulogu odigrava solarna diferencijalna automatika koja sakuplja i obrađuje podatke od temperaturnih senzora i na najefikasniji način upravlja radom solarne pumpe. Kada temperatura kolektora padne ispod temperature koja se akumulirala u dnu bojlera solarna automatika zaustavlja rad pumpe.

Ulaskom toplog solarnog fluida u donju spiralu, površina spirale se grije i prenosi toplotu na vodu kojom je ispunjen bojler. Voda se zagrijeva i topla voda ide prema vrhu bojlera i spremna je za upotrebu. Kako ovim sistemom upravlja automatika, kada se voda zagrije do željene temperature, zadate u softveru solarne diferencijalne utomatike, proces cirkulacije solarnog fluida između solarnih kolektora i bojlera se zaustavlja. Bojler je izoliran sa tvrdom poliuretanskom pjenom koja će da onemogući rasipanje toplote tj. ima malo toplotnih gubitaka, odnosno dugo će zadržati vodu toplom. Tokom noći i hladnim danima u bojleru će se zadržati topla voda koja se uspjela zagrijati preko dana.

Na slici je prikazana standardna solarna pumpna grupa sa solarnom diferencijalnom automatikom

Na dovod hladne vode mora se instalirati set hladne vode. Set hladne vode mora da obezbijedi da bojler ne ostane bez vode, da vodu očisti od mogućih nečistoća i da obezbijedi sigurno funcionisanje napajanja toplom sanitarnom vodom objekta

Na odvodu tople vode iz bojlera mora se instalirati set tople vode. Set tople vode u sebi ima temperaturni miks ventil. Temperaturni miks ventil miješa toplu vodu iz bojlera sa hladnom vodom i daje željenu temperaturu između 36⁰ i 60⁰C. Taj opseg temperatura obezbijeđuje da ne može doći do opeklina prilikom korišćenja tople vode.

Dalje odvod tople vode mora se spojiti u objektu na razvod tople vode kako bi se mogla koristiti u objektu. Najracionalnija varijanta jeste da se dovod tople vode spoji na ulaz hladne vode u električni bojler. U periodu od mjeseca Maja do skoro kraja mjeseca Oktobra električni bojler gotovo nije potrbno ni paliti. U ostalom periodu bojler će dogrijavati vodu do željene temperature, jer je solarni sistem zagrijao vodu do neke temperature i znatno uštedio na električnoj energiji.

Korišćenje tople sanitarne vode nije ograničeno samo na toplu vodu za pranje ruku i tuširanje ili kupanje.

Na toplu vodu možete priključiti mašinu za praje suđa i to direktno jer vodu koju mašina koristi za program pranja je 50⁰C.

Za priključenje mašine za pranje veša neophodan Vam je jedan programator koji će da dozira toplu vodu mašini jer programi pranja su na temperaturama od 30⁰ do 60⁰C.

Toplu vodu možete koristiti i za kuvanje i pripremu hrane. Voda koja je prošla kroz solarni sistem i bojler je istog kvaliteta kao što je voda na hladnom razvodu.

Call Now Button